Gepubliceerd op: dinsdag 26 februari 2019 - 08.55 uur

Onderzoek Circulair Living Lab Regio Foodvalley

U zou toe willen werken naar een bedrijfsvoering waarin circulair werken gewoon is. Hogeschool van Hall Larenstein en de Christelijke Hogeschool Ede bieden u, in samenwerking met onder andere Rabobank Vallei en Rijn en Wageningen University & Research, een onderzoeks- en samenwerkingstraject aan dat gericht is op kennisontwikkeling en –toepassing in uw bedrijf.

Hun kennis, ervaring, tools en brede netwerk zetten ze in om u te ondersteunen. Ze helpen bij het in kaart brengen van belemmeringen en werken met u toe naar een circulair businessmodel. Wanneer u, door deelname aan de Circulair Challenge van de Rabobank, al zicht heeft op uw belemmeringen, wordt er gezocht naar innovatieve oplossingen die barrières doorbreken op het niveau van business-to-business, bedrijven & overheden, bedrijven & kennisinstellingen en bedrijven & consumenten. Ook ondersteunen ze bij het sluiten van innovatieve coalities binnen de eigen sector of cross-sectoraal. Verkenning van nieuwe oplossingsrichtingen en zoeken naar nieuwe mogelijkheden van het ontsluiten van kennis is onderdeel van dit onderzoek. Met een gestructureerde aanpak wordt toegewerkt naar een sluitend business- en value case, die direct toepasbaar is binnen uw bedrijf.

Wat wordt onderzocht?

Het onderzoek is gericht op het beantwoorden van de volgende hoofdvraag: ‘Tegen welke belemmeringen en problemen lopen bedrijven aan met klanten, opdrachtgevers en leveranciers, wanneer zij circulair gaan ondernemen en met innovatieve ideeën transformeren naar een circulaire organisatie?’

En de deelvragen:

  1. Wat voor innovatie- / marktbelemmeringen ondervinden bedrijven bij het circulair ondernemen?
  2. Hoe kom je tot een oplossings-/innovatiestrategie?’
  3. Hoe organiseer je regionale cross-sectorale circulaire innovatie zo, dat de ‘Valley of Death’ wordt overbrugd of geminimaliseerd en bedrijven nieuwe circulaire business modellen en ketens kunnen ontwikkelen?’
  4. Hoe kan een Serious Game worden benut om kennisuitwisseling en samenwerking op gebied van markt- en innovatieprocessen tussen organisaties die circulair (willen gaan) werken, bevorderen?


Beschrijving onderzoekstraject – op hoofdlijnen

Het onderzoeksproject start op 1 september 2019 en heeft een looptijd van twee jaar. U gaat praktisch aan de slag met het realiseren van circulaire vernieuwingen en verbeteringen en draagt zo bij aan het onderzoek. U werkt aan opdrachten binnen uw eigen organisatie, maar ook samen met consortiumpartners. Denk hierbij aan workshops en bijeenkomsten waar nieuwe ideeën en projecten tot stand komen en partijen leren met elkaar circulaire stappen zetten. In de werkpakketen, zie de tabel, worden de verschillende activiteiten geschetst die in het kader van het onderzoek plaats zullen vinden.

Het onderzoek RAAK-mkb haakt in op het Samenwerkingsprogramma 2019-2022, Living Lab Regio FoodValley Circulair, ziehttps://regiofoodvalleycirculair.nl/Als u uren investeert in het genoemde programma, door het circulair maken van uw bedrijf,kunnen voor beide projecten worden gerekend als een bijdrage ‘in-kind’.

Bijdrage & voorwaarden

Voor dit onderzoek wordt door de hogescholen een RAAK-mkb subsidie aangevraagd. Bij goedkeuring van de aanvraag wordt 50% van uw deelnamekosten vergoed door het Rijk. Wij verwachten van u een inzet ‘in-kind’ die neerkomt op 10 tot 15 werkdagen van 8 uur op jaarbasis. Wilt u met uw mkb-onderneming participeren in het onderzoek, dan zijn de volgende criteria van toepassing:

  • er is sprake van een onderneming, te weten: een eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitvoert;
  • de onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • de deelname is gericht op het bewerkstelligen van innovatie en/of economische groei van de betreffende onderneming;
  • er is sprake van een onderneming met minder dan 250 werknemers en een jaarlijkse omzet van minder dan € 50 miljoen.

Behoort uw organisatie tot de categorie ‘groot-bedrijf’? Ook dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan het onderzoek.

 

Vragen?

Wanneer u vragen heeft, denken wij graag met u mee. Neemt u gerust contact op met:

 

dr. ir. Rik Eweg: 06 411 49 508/[email protected]

Lector Hogeschool Van Hall Larenstein

dr. ir. Henk Kievit: 06 539 13 648/[email protected]

Lector Christelijke Hogeschool Ede

Bertineke Boon: 06 100 584 89/[email protected]

Onderzoeker Christelijke Hogeschool Ede

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: