Gepubliceerd op: vrijdag 14 juni 2019 - 07.55 uur

Oproep van Stichting Omroep Rhenen

Geachte bestuur,

Naar aanleiding van mijn telefonisch gesprek met André stuur ik deze mail met aanvullende informatie.

Graag willen wij (Stichting Omroep Rhenen i.o.) een aanvraag doen als lokale publieke omroep voor Rhenen. Deze aanvraag maakt deel uit van de wens om, conform landelijke trend/beleid een streekomroep te vormen voor het zuidelijke deel van de regio FoodValley. Hiervoor zoeken wij leden die zitting willen nemen in het zgn. pbo (programmabeleid bepalend orgaan). Hieronder staat daarover wat aanvullende informatie.

Graag zouden wij iemand vanuit Bedrijvenkring Rhenen hiervoor willen vragen zitting te nemen in dit wettelijk vereiste orgaan.

Wij hopen dat jullie hiervoor een kandidaat willen aandragen en op deze wijze de verankering in de gemeente Rhenen mede willen vormgeven.

Mochten er verder nog vragen zijn dan hoor ik het graag!

Namens Omroep Rhenen i.o.,

Rien Janssens
0643176376

PBO

Een instelling die een aanwijzing als publieke lokale media-instelling (hierna: lokale omroep) wil hebben, moet daartoe een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media. Een van de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen is dat zij volgens haar statuten een orgaan heeft dat representatief is voor de belangrijkste in de gemeente(n)
(het verzorgingsgebied) voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Een overzicht van deze stromingen en van de namen van de leden van dit programmabeleid bepalende orgaan (pbo) maken onderdeel uit van de aanvraag. Het pbo is door de wetgever opgedragen om het media-aanbodbeleid van de lokale omroep te bepalen.

Zoals gezegd heeft het pbo de taak om het media-aanbodbeleid te bepalen en daarmee logischerwijs ook te controleren of dat beleid ook wordt uitgevoerd. Het pbo zorgt er met zijn vaststelling van het media-aanbodbeleid voor dat de lokale omroep aansluit bij de in de gemeente belangrijkste stromingen, activiteiten en bovenal dat middels het PBO de omroep aansluit bij de mensen die wonen in de gemeente. De leden van het pbo zijn de aangewezen personen om de interactie met de achterban tot stand te brengen. In dit kader zij opgemerkt dat het pbo zich niet inlaat met de inhoud van de individuele programma’s.

Het Commissariaat wil graag dat het media-aanbodbeleid in elk geval de vraag beantwoordt welke media-/omroepdiensten (radio, televisie en/of teksttelevisie, internet) de lokale omroep inzet, welke programma’s en/of welke soort programma’s de lokale omroep uitzendt op grond van welk programma-aanbodschema en van welke programma’s de lokale omroep de verzorging uitbesteedt. Het media-aanbodbeleid geeft volgens het Commissariaat ook aan tot welke categorieën (informatie, cultuur en educatie) de programma’s behoren. Onder vaststelling van het media-aanbodbeleid wordt mede verstaan het door het pbo goedkeuren van het door het bestuur en/of de redactie voorgestelde media-aanbodbeleid.

Ook is het goed om te weten dat het bestuur van de omroepstichting is verantwoordelijk is voor het functioneren van de lokale omroep en derhalve verantwoordelijk is voor het functioneren van het pbo. Bovendien is de (hoofd)redactie verantwoordelijk voor de inhoud van de programma’s, waarbij deze rekening houdt met het door het pbo vastgestelde media-aanbodbeleid. De (hoofd)redactie legt daarover, op grond van de statuten, verantwoording af aan het bestuur.

Dit samenspel tussen pbo, bestuur en (hoofd)redactie maakt het noodzakelijk dat er tussen deze organen met betrekking tot (de vaststelling van) het
media-aanbodbeleid en de verzorging en verspreiding van het media-aanbod een regelmatige, voortdurende en open informatie-uitwisseling plaatsvindt. Een vergadering van het pbo is daartoe de aangewezen gelegenheid.

Representativiteit

Zoals gezegd schrijft de Mediawet voor dat het pbo representatief is voor de belangrijkste in de gemeente(n) voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De samenstelling van het pbo is dus representatief voor de verscheidenheid binnen de lokale gemeenschap. De leden van het pbo zijn vertegenwoordigers en/of afgevaardigden van instellingen die actief zijn binnen een van de stromingen in de gemeente(n). Welke de belangrijkste stromingen binnen het verzorgingsgebied van de lokale omroep zijn verschilt per verzorgingsgebied.

Leden die geen stroming in de gemeente vertegenwoordigen maar deskundig zijn op een bepaald aandachtsgebied, hebben zitting op persoonlijke titel. Deze leden behoren echter wel in aantal een minderheid te vormen. Voor de slagvaardigheid van het pbo is het verstandig om het aantal leden te beperken.

 

Leden van de Bedrijvenkring Rhenen: